Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af en artikel fra kapitlet [Kilder].

Artiklen kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=19&artikelId=119


Artikel:
Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er statens officielle leverandør af statistik om mange forskellige ting (www.dst.dk, link pr. 1.12.05).

Danmarks Statistik er den vigtigste kilde til talmaterialet her på Indvandringen.dk.
Under de enkelte kapitler og emner angives kilden for statistiske oplysninger. Det vil ofte være Danmarks Statistik, evt. som indirekte kildeangivelse, når fx en avis angiver nogle tal med henvisning til Danmarks Statistik.

Tallene også om indvandringen kan findes flere forskellige steder i lidt forskellig udformning (dækning af emner, grad af detaljering, hyppighed af offentliggørelse, årrække af tal).


Afsnit nr. 1:
Organiseringen af statistikken

Billede

Danmarks Statisk leverer statistiske data på forskellig måde.

Statistikbanken findes kun på internettet, Nyt fra Danmarks Statisik kommer periodisk i løbet af året om forskellige emner, og endelig udgives der bøger eller hæfter, som hvert år har nogenlunde samme brede dækning (Statistisk Årbog, Tiårsoversigten, Danmark i Tal).
Endelig udkommer der forskellige ting, som dækker mere specielle områder, fx årligt Kriminalstatistik.

Tallene er naturligvis i nogle tilfælde de samme, men ikke altid - bl.a. fordi de forskellige måder at publicere på, er forskellige med hensyn til, hvor aktuelle de er (når data bringes igen senere i en ny sammenhæng, kan de godt være korrigeret lidt).


Danmarks Statistikbank
Statistikbanken er siden 1999 Danmarks Statistiks tilbud til alle borgere, som bruger internettet.
Statistikbanken er gratis at bruge og giver mange muligheder, fx kan man gemme tabeller og kopiere data ned i formatet Excel til eget brug.
Indvandringen dækkes især i emnerne Ind- og udvandring og Udlændinge under emnegruppen Befolkning og valg.
Se mere i afsnittet nedenfor om Danmarks Statistikbank.
De øvrige tilbud fra Danmarks Statisik er:

Nyt fra Danmarks Statistik
Har afløst bl.a. gamle dages Statistiske Efterretninger.
Gratis på nettet. Kan købes i elektronisk form og som trykt udgave.
Se mere i afsnittet om Nyt fra Danmarks Statistik.

Statistisk Årbog
Udkommer stadig (årligt!).
Der er masser af tal, men også mange mere kommenterende analyser som indledning til kapitlerne.
Kan købes som bog eller ses gratis på internettet med kapitlerne som lidt tunge pdf-filer.
Københavns kommune har forøvrigt sit eget statistiske kontor, som udgiver et meget opfattende statistisk materiale, bl.a. en Statistisk Årbog, jf. www.sk.kk.dk (link pr. 30.11.05).

Statistisk Tiårsoversigt (årlig)
"Tiårsoversigten" er blevet indgangen til tal om samfundet for mange elever og studerende.
I bogform incl. en CD-rom med alle tallene.
Se mere i afsnittet om Statistisk Tiårsoversigt.

Danmark i tal (årlig)
Har hovedtal og de lange udviklinger.
Fås i bogform og som pdf-file(r).Afsnit nr. 2:
Statistikbanken

Billede

Danmarks Statistikbank er den mest tilgængelige online statistik kilde.
Man kan søge på fx herkomst eller oprindelse.
Herkomst er overbegrebet for inddelingen i indvandrere, efterkommere og (øvrige) danskere. En søgning på efterkommere inden for resultaterne af søgningen på herkomst giver derfor samme antal resultater, som man gik ud fra.
Oprindelse finder man meget på, for mange ting opgøres efter, hvilket land indvandrerne oprindelig kom fra.


Som fx Nyt fra Danmarks Statistik er statistikkerne i Statistikbanken opdelt i sektorer eller emnegrupper.
Og som med hensyn til Nyt fra Danmarks Statistik dækker Statistikbanken mest direkte indvandringen under emnegruppen Befolkning og valg.
Her er der data om indvandrere i tabeller under emnerne Nøgletal, Befolkningsfremskrivning, Ind- og udvandring, og Udlændinge.


Emnegruppen Uddannelse og kultur har en række emner med tal efter herkomst (indvandrere, efterkommere, øvrige danskere)og/ eller oprindelsesland. Det gælder emnerne Antal elever, Fuldførte uddannelser, Tilgang af elever, Erhvervsuddannelser, Voksen- og efteruddannelse.
Emnegruppen Arbejdsmarked har emnet Ledige indvandrere/efterkommere.
Emnegruppen Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, emnet Retsvæsen, dækker derimod ikke indvandrerkriminaliteten som den tilsvarende emnegruppe gør under Nyt fra Danmarks Statistik.


Afsnit nr. 3:
Nyt fra Danmarks Statistik

Billede

Serien Nyt fra Danmarks Statistik dækker meget bredt næsten alle samfundsområder.
Det er gratis selv at se publikationen på Danmarks Statistiks hjemmeside.
Man kan tegne abonnement på en elektronisk udgave (forholdsvis billigt) eller på den trykte udgave (noget dyrere).


Statisk om indvandringen findes i Nyt fra Danmarks Statistik mest under emnegruppen "Befolkning og valg".
Men også under andre emnegrupper, svarende til de enkelte "sektorer", kan man finde statistik om indvandringen. Fx findes nyt om emnet "Kriminalitet og national oprindelse" under emnegruppen "Sociale forhold, sundhed og retsvæsen".

Under "Befolkning og valg" dækkes indvandringen således:

Direkte i egne emner og tabeller:
- Asylansøgninger og opholdstilladelser (kvartalsvis fra 2000, afløser det næste emne, Flygtningestatistik)
- Flygtningestatistik (1998-2000, derefter udgået og afløst af Asylansøgninger og opholdstilladelser)
- Ind- og udvandringer (kvartalsvis 1998-2002, derefter udgået)
- Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere (kvartalsvis siden jan. 2002, årligt 1999-2001 - indholdet omtales nedenfor)
- Indvandrernes opholdsgrundlag (pr. 30.11.05 kun udgivet en gang, 1. jan. 2004)
- Indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet (1999-2003; forøvrigt indgik indvandrerne i et tema om arbejdsstyrken i Tiårsoversigten 2004).
- Udvandrernes uddannelse (2001, uddannelse og herkomst som indvandrere, efterkommere eller øvrige danskere)

Indvandrere er medtaget i emnerne:
- Befolkningen og dens bevægelser (kvartalsvis siden 1999; nogle gange er indvandringen belyst med egne tal)
- Befolkningsfremskrivning (2002-2040, 2005-2050) og befolkningsprognoser (1999-/2001-2040, udgået og afløst af befolkningsfremskrivningen; indvandringen er selvfølgelig nævnt som en faktor, der stærkt påvirker befolkningens udvikling)
- Børnefamilier (1990 og 2004; antallet af børnefamilier med indvandrerbaggrund stiger stærkt, nemlig med antallet af børn af indvandrere og efterkommere)
- Fornavne (1997-2004; Mohammad røg ud af top 50 listen i 2003 efter i 1999 at have været nr. 42 i drengenavnes popularitet foran Malthe, Jesper og Carl)

Ved siden af "Befolkning og valg" kan der findes data om indvandringen i disse emnegrupper for Nyt fra Danmarks Statistik:

Arbejdsmarked:
- Arbejdsløsheden (år) (1998-)
- Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet (1999-2000, udgået - afløst af det næste emne)
- Indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet (2001, udgået)
Sociale forhold, sundhed og retsvæsen:
- Kriminalitet og national oprindelse (2000, 2002)
Generel erhvervsstatistik:
- Indvandreres og efterkommeres job (1999, udgået)
Serviceerhverv:
- Indvandreres og efterkommeres brug af internet (2001, udgået)


NB: Denne figur er formindsket og kan derfor se utydelig ud (selv om bredde og højde er formindsket i samme grad).
Hvis du vil have den printet ud i fuld størrelse:
Vælg print her: Figuren i fuld størrelse til A4 print, liggende/ som landskab - beregnet til A4 format liggende/ som landskab.


Nyt fra Danmarks Statistik, om indvandringen

Nyt fra Danmarks Statistik, om indvandringen

Kilde: Skærmbillede af www.dst.dk (30.11.05)


Under emnegruppen "Befolkning og valg" findes som nævnt ovenfor nyt om "Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere".
Efter hvert kvartals udløb har man siden 1. jan. 2002 kunnet følge udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere.
De er videre fordelt på vestlige og ikkevestlige lande, og på hovedgrupper af lande.


Afsnit nr. 4:
Statistisk Tiårsoversigt

Billede

Tal om de store linier i indvandringen og mange andre ting finder man lettest i Statistisk Tiårsoversigt.


Populært kaldes den Tiårsoversigten, og den bruges ofte ved undervisningen i gymnasier mv.
Den viser hvert år nogle overordnede tal for de sidste 10 år (fx 2005-udgaven for årene 1993-2003 eller hvad der nu findes nyeste tal for).
Det er en bog i A4 format, og den udkommer hvert år i august måned.
For alle emner opgives der absolutte antal, nogle er tillige belyst med procentvise opgørelser.


Statistikkerne dækker med hensyn til indvandring følgende ting (2004-udgaven):
- Nettoindvandring (og Tilflyttet fra hhv. Fraflyttet til udlandet)
- Indvanderere fordelt efter fraflytningsland
- Ind- og udvandrere fordelt efter nationalitet og køn
- Indvandrere og efterkommere fordelt efter alder og efter lande
- Registrerede fuldtidsledige indvandrere og efterkommere fordelt på vestlige og ikkevestlige lande
- Registrerede fuldtidsledige indvandrere og efterkommere fordelt efter alder
- Indvandrere, efterkommere og øvrige danskere som modtagere af sociale ydelser
- Indvandrere, efterkommere og øvrige danskeres højeste fuldførte uddannelse
- Indvandrere, efterkommere og øvrige danskere fordelt som elever i uddannelser hhv. som fuldførte uddannelser.


Afsnit nr. 5:
Den mangelfulde kriminalstatistik

Billede

Danmarks Statistik udgiver hvert år publikationen Kriminalitet, fx Kriminalitet 2004 om kriminaliteten i 2004.

Denne statistik kender ikke til begreberne Indvandrer og Efterkommer, som ellers bruges på andre områder (skoler, boliger, arbejde mv.).

Hvorfor kan vi ikke få tal på, hvor stor en del af kriminaliteten, som begås af indvandrere?
Fordi nogle er bange for, at det vil give for meget politisk debat?


Kriminalstatistik 2004 skelner grundlæggende mellem
1. Ofrene,
2. Hvad forbrydelsen drejer sig om, opgjort i anmeldte forbrydelser, og
3. Hvilke personer, som har begået forbrydelserne, svarende til
4. Et antal strafferetlige afgørelser.


En forbrydelse (pkt. 2 ovenfor) hører først enten under straffeloven, eller under særlovene, eller under færdselsloven (idet særlovene og færdselsloven altså også hører under det strafferetlige system, selv om de i sig selv ikke falder under straffeloven).

I 2004 blev der anmeldt ca. 475.00 overtrædelser af straffeloven. Det er forbrydelser med hensyn til sædelighed (ca. 3000 forbrydelser i 2004), vold (18.000), ejendom (445.000), eller andre ting (fx salg af narkotika, 1000).
Der var ca. 70.000 overtrædelser af særlovene, bl.a. lov om euforiserende stoffer (16.000 anmeldte overtrædelser i 2004), udlændingeloven (7000), våbenloven (7000), politivedtægten (14.000) og arbejdsmiljølovgivningen (2.000).
Hertil kommer færdselsloven, hvor man ikke taler om anmeldelser.

Noget andet er så (pkt. 4 ovenfor), hvor mange retlige afgørelser, der kommer ud af det. I 2004 blev det til 173.000 strafferetlige afgørelser.

Afgørelserne kan bestå i betinget (i 2004 var det 5 pct.) eller ubetinget (9 pct.) frihedsstraf, bøde (74 pct.), tiltale frafaldt (2 pct.) eller undladt (9 pct.) - eller frifindelse (kun 1 pct. af de retlige afgørelser).

Af de nævnte 173.000 afgørelser ialt står overtrædelser af straffeloven for de 37 pct.
Særlovene står for 12 pct. Hertil kommer som nævnt færdselsloven, hvor man ikke taler om anmeldelser, men som alligevel indgår som strafferetlige afgørelser i kriminalstatistikken.
51 pct. af alle afgørelserne gælder overtrædelse af færdelsloven (115.000 i 2004).

Når vi derefter kommer til spørgsmålet om, hvem der er ofre (pkt. 1 ovenfor), og hvem der er forbrydere (pkt. 3 ovenfor), bruger man ikke de samme kategorier, som personer opgøres i med hensyn til fx boliger, skolegang, beskæftigelse.

Ofrene får som sædvanlig mindst opmærksomhed.
Bemærk, at man kun taler om ofre i forbindelse med selve straffelovsovertrædelserne. Det giver ikke samme mening at tale om ofre for overtrædelse af færdselsloven (selv om det somme tider giver alt for god mening), og man taler heller ikke om ofre for overtrædelse af særlovene (hvor det så at sige mest er "samfundet", som er offeret).

Kriminalstatistikken fra Danmarks Statistik opgør kun ofrene for de forskellige forbrydelser med hensyn til alder og køn.
Det er således pr. definition ikke muligt at se noget af interesse for spørgsmålet om indvandring.
Man kan ikke se, om ofrene forholdsvis mest er danske eller udenlandske statsborgere.
Men kan ikke se, om Indvandrere, Efterkommere eller Øvrige danskere er forholdsvis mest ofre for de forskellige forbrydelser.


Forbryderne, de personer, der får en strafferetlig afgørelse (frihedsstraf, bøde mv.), bliver også særbehandlet i statistikken sammenlignet med de personer, der indgår i statistikker på andre områder, omend mindre tydeligt.

Af en eller anden grund bliver "Personer med strafferetlige afgørelser" kun opgjort på enten overtræderens nationalitet (Danmark, Øvrige Europa, Afrika mv.) eller hans nationale tilhørsforhold (dansk statsborger, asylsøger, udlænding med ulovligt ophold, udlænding med opholdstilladelse, turister og udlændinge med visum)(s. 109 hhv. 110 i Kriminalstatistik 2004).

På alle andre samfundsmæssige områder bruger man Indvandrere, Efterkommere og Øvrige danskere (se om disse begreber i kap. Statistiske begreber).
Skoleelever, unge under uddannelse, boligforhold, arbejdsmarked - her er der tal, som opgjort på Indvandrere, Efterkommere og Øvrige danskere går videre end den gamle skelnen mellem danske og udenlandske statsborgere.

Hvorfor tør den årlige og omfattende kriminalstatistik ikke røre ved begreberne Indvandrer og Efterkommer som et nødvendigt supplement til statsborgerskab?
Fordi det bliver for tydeligt, hvor stor en del af den samlede kriminalitet Indvandrere og Efterkommere står for?

Der ser ikke ud til at ligge statistiske kildeproblemer bag begrænsningen til kun at se på forbrydernes nationalitet. Det centrale kriminalregister bygger på personnummeret, og det gør alle de andre områders statistik også. Så det er kun et spørgsmål om vilje til at få tallene frem i lyset.

Som det er nu, må man nøjes med nogle få, mere spredte punktnedslag af mindre undersøgelser for at få Indvandreres og Efterkommeres kriminalitet belyst.
Danmarks Statistik medtog et kapitel om kriminalitet i Indvandrere i Danmark (1998), på grundlag den så vidt jeg kan se første undersøgelse på området fra jan. 1998 (i Statistiske Efterretninger 1998:2, Social sikring og retsvæsen, og Nyt fra Danmarks Statistik 1998 nr. 28).

Se mere herom i kap. "Kriminalitet".

Andre artikler i kapitlet "Kilder" er:
[Litteratur (bøger og artikler)

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional