Indvandringen.dk, http://www.indvandringen.dk

Siden her er til print i stående A4 format af et afsnit fra:
Artiklen [Danmarks Statistik]
i Kapitlet [Kilder].

Afsnittet kan findes på internettet som:
http://www.indvandringen.dk/vis/artikel_vis.php?kapitelId=19&artikelId=119&afsnitId=44#44


Afsnit:
Den mangelfulde kriminalstatistik


Danmarks Statistik udgiver hvert år publikationen Kriminalitet, fx Kriminalitet 2004 om kriminaliteten i 2004.

Denne statistik kender ikke til begreberne Indvandrer og Efterkommer, som ellers bruges på andre områder (skoler, boliger, arbejde mv.).

Hvorfor kan vi ikke få tal på, hvor stor en del af kriminaliteten, som begås af indvandrere?
Fordi nogle er bange for, at det vil give for meget politisk debat?


Kriminalstatistik 2004 skelner grundlæggende mellem
1. Ofrene,
2. Hvad forbrydelsen drejer sig om, opgjort i anmeldte forbrydelser, og
3. Hvilke personer, som har begået forbrydelserne, svarende til
4. Et antal strafferetlige afgørelser.


En forbrydelse (pkt. 2 ovenfor) hører først enten under straffeloven, eller under særlovene, eller under færdselsloven (idet særlovene og færdselsloven altså også hører under det strafferetlige system, selv om de i sig selv ikke falder under straffeloven).

I 2004 blev der anmeldt ca. 475.00 overtrædelser af straffeloven. Det er forbrydelser med hensyn til sædelighed (ca. 3000 forbrydelser i 2004), vold (18.000), ejendom (445.000), eller andre ting (fx salg af narkotika, 1000).
Der var ca. 70.000 overtrædelser af særlovene, bl.a. lov om euforiserende stoffer (16.000 anmeldte overtrædelser i 2004), udlændingeloven (7000), våbenloven (7000), politivedtægten (14.000) og arbejdsmiljølovgivningen (2.000).
Hertil kommer færdselsloven, hvor man ikke taler om anmeldelser.

Noget andet er så (pkt. 4 ovenfor), hvor mange retlige afgørelser, der kommer ud af det. I 2004 blev det til 173.000 strafferetlige afgørelser.

Afgørelserne kan bestå i betinget (i 2004 var det 5 pct.) eller ubetinget (9 pct.) frihedsstraf, bøde (74 pct.), tiltale frafaldt (2 pct.) eller undladt (9 pct.) - eller frifindelse (kun 1 pct. af de retlige afgørelser).

Af de nævnte 173.000 afgørelser ialt står overtrædelser af straffeloven for de 37 pct.
Særlovene står for 12 pct. Hertil kommer som nævnt færdselsloven, hvor man ikke taler om anmeldelser, men som alligevel indgår som strafferetlige afgørelser i kriminalstatistikken.
51 pct. af alle afgørelserne gælder overtrædelse af færdelsloven (115.000 i 2004).

Når vi derefter kommer til spørgsmålet om, hvem der er ofre (pkt. 1 ovenfor), og hvem der er forbrydere (pkt. 3 ovenfor), bruger man ikke de samme kategorier, som personer opgøres i med hensyn til fx boliger, skolegang, beskæftigelse.

Ofrene får som sædvanlig mindst opmærksomhed.
Bemærk, at man kun taler om ofre i forbindelse med selve straffelovsovertrædelserne. Det giver ikke samme mening at tale om ofre for overtrædelse af færdselsloven (selv om det somme tider giver alt for god mening), og man taler heller ikke om ofre for overtrædelse af særlovene (hvor det så at sige mest er "samfundet", som er offeret).

Kriminalstatistikken fra Danmarks Statistik opgør kun ofrene for de forskellige forbrydelser med hensyn til alder og køn.
Det er således pr. definition ikke muligt at se noget af interesse for spørgsmålet om indvandring.
Man kan ikke se, om ofrene forholdsvis mest er danske eller udenlandske statsborgere.
Men kan ikke se, om Indvandrere, Efterkommere eller Øvrige danskere er forholdsvis mest ofre for de forskellige forbrydelser.Forbryderne, de personer, der får en strafferetlig afgørelse (frihedsstraf, bøde mv.), bliver også særbehandlet i statistikken sammenlignet med de personer, der indgår i statistikker på andre områder, omend mindre tydeligt.

Af en eller anden grund bliver "Personer med strafferetlige afgørelser" kun opgjort på enten overtræderens nationalitet (Danmark, Øvrige Europa, Afrika mv.) eller hans nationale tilhørsforhold (dansk statsborger, asylsøger, udlænding med ulovligt ophold, udlænding med opholdstilladelse, turister og udlændinge med visum)(s. 109 hhv. 110 i Kriminalstatistik 2004).

På alle andre samfundsmæssige områder bruger man Indvandrere, Efterkommere og Øvrige danskere (se om disse begreber i kap. Statistiske begreber).
Skoleelever, unge under uddannelse, boligforhold, arbejdsmarked - her er der tal, som opgjort på Indvandrere, Efterkommere og Øvrige danskere går videre end den gamle skelnen mellem danske og udenlandske statsborgere.

Hvorfor tør den årlige og omfattende kriminalstatistik ikke røre ved begreberne Indvandrer og Efterkommer som et nødvendigt supplement til statsborgerskab?
Fordi det bliver for tydeligt, hvor stor en del af den samlede kriminalitet Indvandrere og Efterkommere står for?

Der ser ikke ud til at ligge statistiske kildeproblemer bag begrænsningen til kun at se på forbrydernes nationalitet. Det centrale kriminalregister bygger på personnummeret, og det gør alle de andre områders statistik også. Så det er kun et spørgsmål om vilje til at få tallene frem i lyset.

Som det er nu, må man nøjes med nogle få, mere spredte punktnedslag af mindre undersøgelser for at få Indvandreres og Efterkommeres kriminalitet belyst.
Danmarks Statistik medtog et kapitel om kriminalitet i Indvandrere i Danmark (1998), på grundlag den så vidt jeg kan se første undersøgelse på området fra jan. 1998 (i Statistiske Efterretninger 1998:2, Social sikring og retsvæsen, og Nyt fra Danmarks Statistik 1998 nr. 28).

Se mere herom i kap. "Kriminalitet".


Andre afsnit fra artiklen "Danmarks Statistik" er:
[Statistisk Tiårsoversigt] [Nyt fra Danmarks Statistik] [Statistikbanken] [Organiseringen af statistikken

Andre artikler i kapitlet "Kilder" er:
[Litteratur (bøger og artikler)

Indvandringen.dk indeholder disse emner lig kapitler:
[Statistiske begreber] [Indvandringen] [Bolig] [Arbejde] [Skole] [Kriminalitet] [Sociale forhold] [Økonomi] [Kultur] [Politik & Love] [Religion] [Medier & Debat] [Antidemokrati & Racisme] [Kilder] [Om dette site] [Figurer] [Citater] [Tidslinie] [Sitemap


info@indvandringen.dk   ©Indvandringen.dk 2019       Denne side er Valid XHTML 1.0 Transitional